USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET SAJTA WWW.SRBIJAZAMLADE.RS

Zdravo, hvala što ste postili naš sajt. Korišćenje ovog internet sajta (u daljem tekstu Sajt) podleže ovim uslovima korišćenja i važečim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast.
Upotrebom sajta potvrđujete da ste pročitali, razuemeli i prihvatili Uslove korišćenja i potvrđujete da ste obavezni da ih poštujete. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, molimo vas da ne koristite ovaj internet sajt.

VLASNIŠTVO SADRŽAJA

Sajt je vlasništvo Uruženja Srbija za mlade (u daljem tekstu Udruženje) sa sledećim podacima:

Adresa: Balkanska 18/99, 11000 Beograd
PIB: 107312181
Matični broj: 28064829
Telefon: 0611627226
Elektronska pošta: srbijazamlade@gmail.com

SADRŽAJ SAJTA

Sadržaj Sajta uključuje tekstualni sadržaj, video zapise, logotipe, grafike, audio zapise, kontakt podatke i druge informacije o Udruženju. Korisnici Sajta mogu koristiti sajt da se informišu o aktivnostima Udruženja kao i da kontaktiraju Udruženje za učlanjenje i učešće u aktivnostima Udruženja.

Internet sajt, logotipi, grafika, tekstualni, video i audio sadržaji na ovom Sajtu (u daljem tekstu Sadržaj) jesu vlasništvo i autorsko pravo Udruženja ili su postavljeni na Sajt uz dozvolu vlasnika ili nosioca prava.

UPOTREBA SADRŽAJA SAJTA

U narednim pasusima prikazan je način korišćenja Sajta od strane trećih lica (u daljem teksu Korisnik).
    
Sadržaj sajta se ne sme menjati, reprodukovati, javno prikazivati ili distribuirati na bilo koji način, odnosno na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe, bez predhodne saglasnosti i dozvole vlasnika sajta.
Ukoliko korisnik Sajta dobije dozvolu za koriščenja sadržaja ili dela sadrćaja (tekst, fotografija, video i slično) od strane Udruženja, obavezno je navođenje izvora i linkovanje na stranicu sa koje je konkretan sadržaj i preuzet, kao i navođenje autora.

Sadržaj i informacije sa sajta se mogu deliti na društvenim mrežama, bez predhodne sagalsnosti i dobijanja dozvole Udruženja. Sadržaj se može deliti direktno sa sajta ili postavljanjem linka stranice na društvene mreže korisnika koje deli sadržaj.


INFORMACIJE

Na sajtu se mogu pronaći linkovi koji vode na druge sajtove, Udruženje nije odgovorno za njihov sadržaj i politiku zaštite privatnosti i odriče se bilo kakve odgovornosti ukoliko takvi sajtovi: nisu bezbedni i sadrže viruse, imaju nepikladan, netačan i neprecizan sadržaj, sadrže klevete ili povređuju pravo intelektualne svojine.

Izmene na sajtu se mogu raditi u bilo kom tenutku i bez obaveštenja. Udruženje ne može u potpunosti garantovati za ažuriranost podataka na sajtu, s obzirom na to da se situacije i promene u realnosti ne mogu istom momentu naći na sajtu. Korsinicima se preporučuje da informacije uvek provere telefonskim pozivom Udruženju ili slanjem elektronske pošte.
Udruženje koristi servis za prikupljanje e-mejl adresa korisnika koje korisnici mogu dobrovljno ostaviti. E-mail adrese korisnika se koriste u bazi podataka Udruženja radi slanja obaveštenja o aktivnostima Udruženja. Korisnici se mogu u svakom momentu odjaviti sa mejling liste. E-mail adrese korisnika su zaštićene, neće se koristiti u druge svrhe osim navedenih, niti zloupotrebljavati na bilo koji drugi način.

Zabranjeno je postavljati ili prenosti na Sajt bilo kakve protivzakonite sadržaje važećih zakona Republike Srbije.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Sve informacije koje Udruženje prikluplja o korisnicima koristiće se isključivo u svrhe poslovanja Udruženja. Svako prikupljanje podataka korisnika biće sprovedeno u skadu sa politikom privatnosti i važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

MERE U SLUČAJU KRŠENJA USLOVA KORIŠĆENJA

U slučaju spora Udruženje i Korisnik pokušaće sporazumom da dođu do rešenja, u slučaju da spornu situaciju nije moguće rešiti mirnim putem primeniće se zakoni Republike Srbije, a pomoć će se potražiti kod nadležnog suda.

IZMENA USLOVA KORIŠĆENJA

Ovi uslovi mogu biti izmenjeni i dopunjeni u skladu sa potrebama poslovanja Udruženja u bilo kom trenutku, a na osnovu promenjenih uslova i potreba u poslovanju. Izmenjeni uslovi biće dostupni na Sajtu korisniku u svakom trenutku.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI    

Sajt koristite na sopstveni rizik. Udruženje ne može biti odgovorna za bilo koju štetu (materijalnu ili nematerijalnu) koja nastane usled korišćenja ili je povezana sa korišćemnjem Sajta.
 
U Beogradu 21.05.2020.Pravilnik o izvođenju tura

PRAVILNIK O IZVOĐENJU TURA I OPŠTI USLOVI PUTOVANJA

U skladu sa odredbama člana 10, 11 i 12. Zakona o udruženjima („Službeni list RS“ br. 51/9) donet je Statut udruženja „Srbija za mlade“. Prema članovimabr.1, 2 i 3 Statuta i radi ostvarivanja svojih ciljeva, a po zakonu o turizmu RS („Sl. glasnik RS“, br 36/2009, 88/2010 i 99/2011, 93/2012 i 17/2019), udruženje „Srbija za mlade“ se bavi organizacijom i izvođenjem putovanja za članove Udruženja.

1. PRIJAVLJIVANJE ZA PUTOVANJE

Za putovanje koje organizuje udruženje „Srbija za mlade“ mogu da se prijave samo članovi udruženja. Prijava se može obaviti u sedištu Udruženja i putem web sajta (popunjavanjem pristupnice i elektronskom uplatom na tekući račun Udruženja). Prijava postaje punovažna izdavanjem potvrde o putovanju. Prilikom prijavljivanja, član je dužan da uplati rezervacijuu visini od 50% od cene putovanja, a ostatak ugovorene cene pod uslovima definisanim samim programom putovanja ili celokupan iznos odjednom.

2.OBAVEZE I PRAVA UDRUŽENJA „SRBIJA ZA MLADE“

Obaveze Udruženja, organizatora putovanja, pre polaska su: da članu izda potvrdu o putovanju i da ga informiše o planu i programu izvođenja, o opštim uslovima putovanja, da članove upozna sa ponudom putnog osiguranja, da se pre i tokom putovanja stara o pravima i interesima članova. Ovim Pravilnikom i opštim uslovima putovanja definisano je da Udruženje –organizator putovanja ima pravo da isplati srazmernu realnu razliku između ugovorene cene i cene putovanja, osim ako su propusti u okviru izvršenja nastali: krivicom člana ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovoreni i neposredni pružalac usluga u realizaciji programa putovanja, delovanjem više sile i nepredviđenim događajima na koje Udruženje nema uticaja i čije su posledice neizbežne.

3. OBAVEZE I PRAVA ČLANOVA U VEZI PUTOVANJA

Obaveze i dužnosti članova udruženja pre polaska na putovanje su: da se detaljno upozna sa programom putovanja, Pravilnikom i opštim uslovima putovanja i uslovima putnog osiguranja, da uplati ugovorenu cenu pod uslovima, u rokovima i na način predviđen opštim uslovima putovanja i programom putovanja, da organizatoru blagovremeno dostavi tačne podatke i sva dokumenta potrebna za organizovanje putovanja, da isplati naknadu štete koju pričini organizatoru ili trećim licima, kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih uslova, odredi drugo lice, koje je član Udruženja da umesto njega putuje uz uslov da to lice ispunjava uslove predviđene za određeno putovanje.

4. CENA, SADRŽAJ I TRAJANJE PROGRAMA PUTOVANJA

Cene su iskazane u stranoj valuti kada su u pitanju inostrana putovanja, a obračun uplata vrši se u dinarima prema prodajnom kursu poslovne banke udruženja na dan uplate. Za sve domaće destinacije cene su izražene isključivo u dinarima. Cene su formirane isključivo za članove Udruženja „Srbija za mlade“. U cenu putovanja, je po pravilu, uračunato: usluge prevoza, smeštaja, ishrane, transfera, vodiča i dr. (koje su posebno navedene u svakom programu putovanja) kao i troškovi organizovanja putovanja. Sadržaj putovanja je celina usluga, opisanih i ponuđenih u programu putovanja, koje organizator putovanja pruža tokom putovanja, za koje je objavio jedinstvenu cenu. Članovi Udruženja na aktivnosti koje se organizuju prilikom putovanja pristupaju na sopstvenu odgovornost i sami snose sve posledice, koje eventualno nastanu po njih. Udruženje nije odgovorno za usluge koje pruži i naplati neposredni pružalac usluga, a koje nisu bile predviđene programom putovanja. Za putovanja autobusom (minibusom), ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na mestu polaska autobusa (minibusa) prvog dana putovanja, po pravilu, 30 minuta pre objavljenog vremena polaska. Dogovorenim vremenom završetka putovanja i usluga organizatora putovanja smatra se vreme dolaska autobusa (minibusa) poslednjeg dana putovanja na mesto polaska ili drugo mesto predviđeno programom putovanja. Usmene i sve druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u programu putovanja, Pravilniku i Opštim uslovima putovanja, kao i drugim aktima udruženja, ne obavezuju Udruženje i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora-reklamacije članova koji putuju. Minimlan broj prijaveljenih članova za relizaciju putovanja je 15 (ukoliko taj broj nije posebno naznačen u svakom konretnom programu), rok za prijavljivanje i uplate je 5 dana pre početka putovanja, dok je rok za otkazivanje puovanja 3 dana od početka realizacije.

5. PROMENA CENE I PRAVO ČLANOVA NA OTKAZIVANJE

Udruženje – organizator putovanja može da traži povećanje ugovorene cene pre početka putovanja ako je posle zaključenja putovanja došlo do promene u kursu razmene valute, do promene u tarifama prevoznika, u zakonom predviđenim slučajevima kao i u slučaju manjka broja putnika od minimalnog broja putnika predviđenog programom putovanja. Za povećanje objavljene cene do 10 % nije potrebna saglasnost članova. Ako povećanje ukupno ugovorene cene prelazi 10%, član može pisanim putem da otkaže putovanje bez obaveze naknade štete, ali najkasnije u roku od 48 sati od dostavljanja pisanog obaveštenja o povećanju cene. U tom slučaju ima pravo na vraćanje uplate koju je izvršio. Ukoliko u naznačenom roku, član pisanim putem ne obavesti Udruženje da odustaje od putovanja, smatra se da je prihvatio novu cenu. Naknadno objavljena sniženja cene putovanja nemogu se odnositi na ranije prijave i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora ili reklamacije člana prema Udruženju –organizatoru putovanja.

6. SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ

Vrsta smeštaja (seosko domaćinstvo, planinarski dom, kamp, hotel, hostel, motel) će biti naznačena u svakom programu putovanja. Član preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu đ. Udruženje –organizator putovanja ne preuzima odgovornost za gubitak ili krađu novca, dokumenata, dragocenosti i drugih stvari putnika, niti za štetu po tom osnovu, kao ni za štetu nastalu zbog nepoštovanja zakonske regulative, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane pružaoca usluga smeštaja. Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa, zavisi od cene putovanja, kategorije objekta, bez obzira da li je usluživanje po principu švedskog stola ili menija. Navedena pravila i standardi za smeštaj i ishranu putnika, analogno će se primenjivati na transfer i prevoz putnika kao i propisi, principi i pravila određenih od strane prevoznika. U slučaju kašnjenja autobusa zbog vremenskih uslova, vanrednih prilika u saobraćaju, prekomernih zadržavanja na granicama, kvara i slično, organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne posledice izazvane zakašnjenjem. Odredbe u vezi sa putovanjima drugim prevoznim sredstvima navedene su u programima putovanja u kojima je predviđeno korišćenje ovih prevoznih sredstava.

7. OTKAZIVANJE PUTOVANJA I PROMENA PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA PUTOVANJA

Udruženje –organizator putovanja može da otkaže putovanje potpuno ili delimično, u slučaju: nastupanja vanrednih okolnosti koje bi, da su postojale u vreme objavljivanja programa, bile opravdan razlog organizatoru putovanja da program ne objavljuje i ugovore ne zaključuje, u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih članova i drugih objektivnih okolnosti, o čemu je dužan daobavesti članove najkasnije tri dana pre predviđenog početka putovanja, uz obavezu da putniku vrati uplaćena sredstva u celosti, najkasnije u roku od osam dana od dana prijema pismenog zahteva člana (sa podacima o računu za uplatu novca). Udruženje –organizator putovanja pre početka i za vreme putovanja, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, o čemu je dužan da bez odlaganja obavesti člana.Udruženje ima pravo na promenu maršrute putovanja, ukoliko se promene uslovi za putovanje (bezbednosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti kao i u slučaju više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade članu. U navedenim slučajevima organizator putovanja sam snosi eventualne dodatne troškove izmene programa putovanja. Ukoliko se započeto putovanje iz opravdanih razloga prekine, Udruženje ima pravo na naknadu za stvarno izvršene usluge.

8. ODUSTAJANJE ČLANOVA OD PUTOVANJA

Član ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan da pisanim putem izvesti Udruženje –organizatora putovanja. Datum kada je Udruženje primilo pismenu odluku o otkazivanju od strane putnika, predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada organizatoru putovanja, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu putovanja, i to: 

10 % ako se putovanje otkaže do 30 dana pre objavljenog polaska, 
20 % ako se otkaže 29 do 20 dana, 
40 % ako se otkaže 19 do 15 dana, 
80 % ako se otkaže 14 do 10 dana, 
90 % ako se otkaže 9 do 6 dana, 
100 % ako se otkaže 5 do 1 dana pre objavljenog polaska na putovanje ili u toku samog putovanja. 

Promena ugovorenog mesta i datuma putovanja, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice, smatra se odustajanjem člana od putovanja. Član je u obavezi da organizatoru naknadi samo učinjene troškove, ukoliko je do otkaza došlo zbog: bolesti člana, smrti bračnog druga, srodnika prvog naslednog reda, brata ili sestre, poziva za vojnu vežbu člana, elementarne nepogode (zvanično proglašene). Za navedene slučajeve član je obavezan da dostavi Udruženju dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprečenosti za rad (potvrdu lekara opšte medicine, umrlicu ili poziv za vojnu vežbu). Udruženje –organizator putovanja, u slučaju da član koji je odustao, obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenu izvrši sam organizator, dužan je da putniku vrati uplaćena sredstva u ukupnom iznosu, odbijajući administrativne troškove (u iznosu od 12 EUR), stvarne i učinjene troškove. Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenih lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano obolenje tj. infektivna bolest ili organski poremećaj koji nastane posle potvrde o putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva lečenje i boravak u bolnici i onemogućava početak ugovorenog putovanja. U slučaju otkazivanja zbog bolesti, smrti ili drugih razloga koji su pokriveni polisom putnog osiguranja, novac članu vraća kompanija osiguranja čiju polisu poseduje. Novac se može vratiti isključivo lično članu ili licu koje je izvršilo uplatu u ime člana. Kod otkazivanja putovanja, član ima pravo da odredi drugo lice koje će umesto njega putovati (pod uslovom da to lice ispunjava uslove predviđene za određeno putovanje); u takvom slučaju član je u obavezi da Udruženju nadoknadi stvarne troškove prouzrokovane zamenom putnika.

9. OSIGURANJE

Udruženje –organizator putovanja dužan je da obavesti člana o mogućnostima obezbeđenja polise zdravstvenog osiguranja tokom boravka u inostranstvu, kao i osiguranja prtljaga, osiguranja od posledica nesrećnog slučaja i osiguranja od otkazivanja putovanja.Potvrdom o putovanju, član potvrdjuje da mu je ponudjen paket putnog osiguranja.

10. PRIGOVORI I REKLAMACIJE ČLANOVA

Način i uslovi rešavanja prigovora ili reklamacije članova: Član je obavezan da, bez odlaganja i na licu mesta saopšti prigovor predstavniku Udruženja, a ako ovaj nije dostupan, direktno neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku ili hotelijeru). Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mesta, član uručuje predstavniku Udruženja ili izvršiocu usluga pisani prigovor u dva primerka koji potpisuju obe strane. Član zadržava jedan primerak ovog prigovora. Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mesta (istog dana ili tokom putovanja), član je obavezan da to naznači na primerku koji je uručio predstavniku Udruženja. Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, član je obavezan da u roku od osam dana od ugovorenog dana završetka putovanja, isključivo Udruženju –organizatoru putovanja, dostavi opravdanu i dokumentovanu pisanu reklamaciju i druge dokaze na osnovu kojih može da traži vraćanje razlike u ceni. Udruženje neće razmatrati grupne reklamacije. Svaki član, učesnik putovanja, u svoje ime podnosi pojedinačno eventualnu reklamaciju. Udruženje –organizator putovanja je dužnoda uzme u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane reklamacije, kojima uzrok nije mogao da se otkloni na licu mesta, u toku putovanja. Udruženje je dužno da dostavi članu odgovor u pisanoj formi u roku od 15 dana, odnosno da u roku od petnaest dana članu isplati razliku u ceni, računajući sve od dana prijema opravdane reklamacije. Razlika u ceni na osnovu reklamacije člana može da dostigne samo iznos reklamiranog, a neizvršenog dela usluge i ne može da obuhvati već iskorišćene usluge, niti dadostigne iznos celokupne cene putovanja. Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanom i blagovremenom prigovoru, srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno delimično izvršene usluge. Ukoliko član prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cene ili neki drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom Udruženja –organizatora putovanja za sporazumno rešenje spora, pa se na taj način odriče svih daljih potraživanja prema organizatoru putovanja u vezi sa spornim odnosom. Smatraće se da je vraćanjem članu razlike u ceni postignut dogovor sa njim u skladu sa zakonskim propisima i ovim Pravilnikom i Opštim uslovima putovanja. U slučaju da eventualni spor ne mogu da reše međusobnim sporazumom, član i Udruženje –organizator putovanja, prihvata se nadležnost suda. U slučaju sudskog spora, nadležan je sud u Beogradu prema sedištu Udruženja –organizatora putovanja. Svaki zahtev člana za pokretanje postupka pred nadležnim organima pre isteka roka za rešavanje reklamacije, smatraće se preuranjenim. Isto tako, obaveštavanje javnosti posredstvom medija o nastalom sporu pre isteka roka za rešavanje reklamacije Udruženje će smatrati nedobronamernim kao i povredom postignutog sporazuma i dogovorenog putovanja.

11. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA ČLANOVA

Lični podaci člana, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Udruženja. Član je saglasan da lične podatke Udruženje – organizator putovanja može koristiti za realizaciju dogovorenog programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštiti adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima. Molimo vas da našu kompletnu politku privatnosti pogledate na linku OVDE.

12. OPŠTE NAPOMENE

Mole se članovi da pažljivo pročitaju Pravilnik i Opšte uslove putovanja. Njihove odredbe su sastavni deo dogovorenog i potvrđenog putovanja između Udruženja –organizatora putovanja i člana. Njima se odredjuju osnovna prava i obavezujuće su za obe strane. Za pojedina specijalna putovanja, Udruženje „Srbija za mlade“ može da propiše i objavi “Posebne uslove putovanja” koji su u tim slučajevima sastavni deo programa putovanja. 

Predsednik Upravnog odbora „Srbija za mlade“
Petar Slavković

U Beogradu, 15.2.2020.

Politika privatnosti i zastita podataka

Udruženje Srbija za mlade (u daljem tekstu Udruženje) primenjuje politiku privatnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u skladu sa Opštom uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR). Politikom privatnosti Udruženje štiti  korisnike ovog internet sajta. Korišćenjem ili pristupanjem ovom internet sajtu slobodnom voljom prihvatate i slažete se da možemo da prikupljamo i koristimo Vaše lične podatke u skladu sa Politikom privatnosti, kao i u skladu sa izmenama iste po potrebi.

UVOD

Politika privatnosti služi da Vam objasni koje podatke prikupljamo o Vama i kako koristimo te podatke, kao i da Vam pružimo sve druge bitne informacije u vezi sa Vašim podacima, a u vezi pretraživanja i drugih aktivnosti na internet sajtu, a sve u cilju  zaštite podataka o ličnosti.

ŠTA SU LIČNE INFORMACIJE I KOJE INFORMACIJE PRIKUPLJAMO

U skladu sa aktuelnim zakonodavstvom Politika privatnosti pruža informacije o tome kako se prikupljaju, koriste, štite, čuvaju, dele i uništavaju lični podaci prikupljeni sa ovog sajta, prikuplja i obrađuje sve potrebne podatke od strane lica koja su dala saglasnost da se njihovi podaci obrađuju, sa jasno navedenom svrhom, na način koji je dozvoljen zakonom.

U smislu ovih pravila o privatnosti, „lični podaci” su informacije koje se mogu koristiti za direktno ili indirektno identifikovanje pojedinca, kako iz samih tih informacija, tako i iz tih informacija u kombinaciji sa drugim informacijama o tom pojedincu.

Ovaj sajt prikuplja standardne informacije  uključujući Vašu IP adresu, tip pretraživača i jezik, lokaciju, vreme pristupa. Mi prikupljamo podatke kada koristite naš internet sajt. Kada posetite naš sajt, naš server beleži podatke o korišćenju, odnosno opšte informacije o vašoj poseti u svrhu broja posete, ali ne prepoznaje i ne snima nikakve individualne informacije o Vama. Ne možemo Vas lično identifikovati, osim ako nam ne date lične podatke dobrovoljno. Lični podaci se prikupljaju samo ako dobrovoljno unesete takve podatke.

Sajt prikuplja i sledeće informacije:

Podaci o identitetu ličnosti   – koriste se da se utvrdi da li je to osoba za koju se predstavlja. To su: ime  I prezime; e-mail; kontakt telefon

Kontakt podaci – koriste se kako bismo poslali sve relevantne informacije i odgovarali na upite. Kontakt podaci koriste se i kako bi naše usluge sa internet sajta mogle da ostvare svoju funkciju. To su: imejl adresa, kontakt telefon.

KAKO SE PRIKUPLJAJU PODACI

Kada posetite ili napustite naš web-sajt, automatski dobijamo URL sajta sa kog ste došli, ili onaj na koji ste  usmereni. Mi ćemo takođe dobiti Internet Protokol ( “IP”) adresu računara ili proksi server koji koristite za pristup web-u, vremene pristupa, pregledane stranice, detalje operativnog sistema, tip web pretraživača i mobilnog uređaja (uključujući Vaš identifikator mobilnog uređaja koji Vaš mobilni operativni sistem uređaja odašilje), Vaš mobilni operativni sistem, ukoliko koristite mobilni uređaj. Takođe možemo dobiti podatke o lokaciji, ukoliko je ista uključena na samom uređaju sa kog pristupate.

KO PRIKUPLJA I KONTROLIŠE PODATKE

Vaše lične podatke prikuplja, obrađuje i kontroliše Udruženje Srbija za mlade, Balkanska 18/99, 11000 Beograd,  sa jasno navedenom svrhom, na način koji je dozvoljen zakonom.

Nadležni organ za zaštitu podataka u Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, koji se nalazi u Bulevaru kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija, internet sajt www.poverenik.rs

DRUŠTVENE MREŽE

Ovaj internet sajt može da koristi aplikacije ili usluge za društvene mreže koje vam omogućavaju da delite sadržaje sa drugim korisnicima (zajedno „aplikacije za društvene mreže“). Bilo koji lični podatak ili druga informacija koju možete podeliti putem aplikacija za društvene mreže može biti pročitana, prikupljena ili korišćena od strane drugih korisnika aplikacija za društvene mreže nad kojima imamo malu ili uopšte nemamo kontrolu. Zbog toga ne možemo biti odgovorni za korišćenje, zloupotrebu ili neprikladnu upotrebu bilo kog ličnog podatka ili drugih informacija koje ste podelili putem aplikacija za društvene mreže.

U KOJU SVRHU KORISTIMO LIČNE PODATKE KOJE PRIKUPLJAMO

Cilj prikupljanja ličnih podataka je da Vam pružimo usluge u skladu sa svim važećim zakonima, propisima i drugim pravnim zahtevima. To uključuje: pružanje, obradu, održavanje, poboljšanje i razvoj naših usluga koje Vam pružamo, kao što su isporuka, aktiviranje, potvrđivanje usluge nakon prodaje, korisnička podrška itd.

Prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o uslugama koje naši posetioci traže kao i o stranicama koje posećuju, kako bismo poboljšali naše usluge i proizvode.

Te podatke koristimo da bismo poboljšali aktivnosti i izgled naših stranica i omogućili Vam bolje korisničko iskustvo.

Takođe, Vaše lične podatke koristimo u statističke svrhe (broj poseta, zadržavanje na sajtu, ponašanje itd.)

KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE

Zadržavamo Vaše  lične podatke da Vam pružimo uslugu i ispunimo svrhu opisanu u ovoj politici, a samo u periodu koji nam je neophodan za ostvarivanje cilja prikupljanja podataka opisanog u ovoj Politici  privatnosti ili bilo kojim posebnim pravilima o privatnosti vezanim za određeni proizvod ili uslugu ili kada to zahteva važeći zakon.

Podaci koje dostavite se čuvaju onoliko koliko je potrebno da bi se ispunila određena svrha zbog koje ste nam dostavili podatke, ili da bi se ispoštovale zakonske odredbe.

Kada se više ne ispunjavaju uslovi za zadržavanje ovih podataka, iste brišemo i uklanjamo iz naših baza podataka.

Takođe, ukoliko korisnici i posetioci sajta više ne žele da imamo njihove podatke o ličnosti, mogu zatražiti da uništimo sve njihove podatke o ličnosti iz naših sistema. U ovoj situaciji može da se desi da postoje  zakonske obaveze koje bismo morali da ispoštujemo. Tada bismo morali da odbijemo njihove zahteve ili da čuvamo određene podatke.

BEZBEDNOST PODATAKA

Preduzimamo odgovarajuće mere bezbednosti kako bismo zaštitili Vaše informacije od neovlašćenog pristupa, korišćenja, gubitka ili objavljivanja. Da bi zaštitili podatke koji se skladište na našim serverima, mi takođe redovno pratimo naš sistem tražeći eventualne propuste i napade, i koristimo najviši nivo sigurnosnih pristupa našem centru za čuvanje podataka.

Ipak, prenos informacija putem interneta nikada nije u potpunosti bezbedan, s obzirom da internet nije 100% sigurno okruženje, pa iako se trudimo da zaštitimo lične podatke, ne možemo garantovati sigurnost informacija prenetih putem internet sajta. Ne postoji garancija da se informacijama ne može pristupiti, da budu otkrivene, izmenjene ili uništene kršenjem bilo koje od naših fizičkih, tehničkih ili upravljačkih mera zaštite.

SA KIM DELIMO VAŠE INFORMACIJE, KOME IH OTKRIVAMO

Obavezujemo se da nećemo trgovati Vašim ličnim podacima, osim na način kako je opisano u ovoj Politici privatnosti.

Možemo preneti Vaše informacije i obraditi ih izvan zemlje u kojoj živite, gde god su naše filijale  i pružaoci usluga rade.

Zadržavamo pravo da zaposlimo druge kompanije, tj. treća lica i pojedince kako bi olakšali naše usluge (npr. održavanje, analiza, revizija, marketing i razvoj). Ova lica imaju ograničen pristup informacijama samo za obavljanje ovih poslova u naše ime i dužni su da ne otkriju ili koriste ove podatke u druge svrhe. Ova lica će primeniti odgovarajuće tehničke i organizacione mere na takav način da će obrada zadovoljavati zahteve ove Politike privatnosti i osigurati zaštitu prava nosioca podataka.

Možemo, ukoliko se to od nas bude zahtevalo da delimo podatke posetilaca sajta sa sledećim entitetima (u skladu sa zakonodavstvom):

Vlastima i državnim organima – Predstavnicima vlasti i/ili državnim organima, ukoliko je potrebno radi ostvarivanja bilo koje svrhe naznačene u ovoj Politici o privatnosti, ako je propisano zakonom ili neophodno za ostvarivanje pravne zaštite naših pravnih interesa u skladu sa zakonom.

Partnerima i saradnicima – U slučaju organizovanja i vođenja zajedničkih programa, događaja ili promocija sa drugim kompanijama na njihovim web-sajtovima ili aplikacijama. Naš partner koristi Vaše podatke o ličnosti, samo ako smo, u te svrhe, pribavili Vaš pristanak. Ako niste saglasni sa ovim navodima, uvek možete da odlučite da ne budete deo predmetnih programa, promocija ili događaja.

KORIŠĆENJE INTERNET SAJTA OD STRANE DECE

Uvažavamo zaštitu privatnosti dece u interaktivnom onlajn svetu, pa ovaj internet sajt nije namenjen za dečju upotrebu i decu mlađu od 14 godina. Molimo Vas da deca ne dostavljaju informacije za ličnu identifikaciju putem ovog internet sajta.

IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Pravila o privatnosti periodično revidiramo na osnovu promena u poslovanju i tehnologiji, tako da ih možemo menjati i dopunjavati. Možemo da izmenimo ili ažuriramo delove izjave o privatnosti podataka, a da Vas ne obavestimo o tome unapred.

Predlažemo da povremeno pregledate ovu politiku privatnosti kako biste bili informisani o načinu na koji štitimo Vaše informacije.

Promena pravila zaštite privatnosti će biti navedena ovde. Preporučujemo Vam da redovno posećujete ovu stranicu jer ako nastavite da koristite ovaj internet sajt nakon unošenja bilo kakvih izmena u Pravila zaštite privatnosti, na taj način izražavate svoju saglasnost sa unetim izmenama.

Uvek proverite izjavu o privatnosti podataka pre nego što koristite naš sajt kako biste bili informisani o najnovijem statusu u slučaju bilo kakvih izmena ili ažuriranja.

U Beogradu, 21.05.2020.