U mesecu decembru 2017. uz podršku Kancelarije za mlade grada Beograda realizovali smo projekat Mladi, Tesla i EKOlogija sa ciljem informisanja mladih o važnosti zaštite životne sredine. Projekat odgovara na problem letargije mladih po pitanju iskorišćenja obnovljivih izvora energije. Ujedno, projekat se bavi i problemom svesti mladih o zaštiti životne sredine. Osnova oba problema je ista – manjak informisanosti o pomenutim temama; mladi su nezainteresovani kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, jer ne poznaju rizike i procedure, dok teme iz domena ekologije ne percipraju kao suštinski važne.

28.12.2017.

U mesecu decembru 2017. uz podršku Kancelarije za mlade grada Beograda realizovali smo projekat Mladi, Tesla i EKOlogija sa ciljem informisanja mladih o važnosti zaštite životne sredine. Projekat odgovara na problem letargije mladih po pitanju iskorišćenja obnovljivih izvora energije. Ujedno, projekat se bavi i problemom svesti mladih o zaštiti životne sredine. Osnova oba problema je ista – manjak informisanosti o pomenutim temama; mladi su nezainteresovani kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, jer ne poznaju rizike i procedure, dok teme iz domena ekologije ne percipraju kao suštinski važne.

Teme koje su bile pokrivene projektom su: obrazovanje i zaštita životne sredine (ekologije), budući da proklamuje principe važnosti edukacije o opasnostima po životnu sredinu, održivi razvoj, rešenja za održivi razvoj, budućnost održivog razvoja u Srbiji, aktivnosti UN-a na temu zaštite životne sredine, iskorištavanje „zelene“ energije i iskustva EU i UN.

Projektna aktivnosti i predavanja su u većoj meri podstakla učesnike da više razmišljaju o zatiti životne sredine i da njihov buduće rad i npr. preduzetničke aktivnosti budu u ekološkim okvirima. Zatim da više cene organske proizvode, da na pravilan način odlažu otpad (pre svega plastiku), da učestvuju u budućim ekološkim akcija organizacije „Srbija za mlade“ (čišćenje otpada i divljih deponija, pošumljavanje i pre svega da ulaže svoj doprinos u štednji električne enegije, papira i dr.

Predavanja: „Teslin model odživog razvoja“, „17 Ciljeva odživog razvoja UN“; „Obnovljivi izvori energije i ekološki patenti“, „Značaj šuma danas“, „Organska proizvodnja hrane“. Broj učesnika je 100, a preko predavača na ovom forumu smo došli do novih kontakata potencijalnih predavača za Tesla EKO Forum 2018., kao i do potencijalnih učesnika na navedenom forumu.

Kroz predavanja i aktivnosti smo učesnicima predstavili sa 17 ciljeva odživog razvoja ujedinjenih nacija, kao i o tome zašto je nasleđe koje nam je ostavio Nikola Tesla deo svetske UNESKO kulturne baštine.

Takođe smo učesnike više upoznali više o obnovljivim izvorima energije i o stratigijama smanjivanja CO2 i drugih štetnih gasova u atmosferi; novim metodata smanjivanja potrošnje energije; najznačajnijim ekološkim patentima u poslednjih 30 godina, značaju šuma i strategiji pošumljavanja, štetnostima nepravilnog odlaganja otpada po zemljište i vodu, značaju organske proizvodnje hrane.

Podstaknućemo mlade da više nauče o Tesli, da više promovišu njegov rad, koncept održivog razvoja da bi njegovo nasleđe u sve većoj meri bilo nešto po čemu će naša zemlja biti poznata u svetu. Upoznavanje učesnika sa ostalim ekološkim aktivnostima organizacije Srbija za mlade, posebno usegmentu ekoloških akcija, radionica i seminara, poput Tesla eko foruma, Pupin akademije ili pošumljavanja.